Netherlands

Deze Privacy Policy beschrijft hoe Presikhaaf Schoolmeubelen persoonsgegevens behandelt, verzamelt en gebruikt. Onder “persoonsgegevens” moet worden verstaan stukjes informatie die kunnen worden gebruikt om een werkelijk bestaande (natuurlijke) persoon aan te duiden of te traceren. Bij het gebruik van deze website buiten Nederland kunnen lokale regels van toepassing zijn.

1.1
Welke persoonsgegevens verzamelt Presikhaaf Schoolmeubelen en waarvoor?
Wettelijke gronden voor het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens Presikhaaf Schoolmeubelen mag persoonlijke informatie alleen gebruiken voor zakelijke of andere wettige doeleinden, zoals:
• wanneer dat noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in verband met de exploitatie van de website, waaronder procesverbetering
  en onderhoud van de website, het verstrekken van informatie aan u, direct marketing;
• wanneer u hiermee heeft ingestemd om specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden; en/of
• wanneer dit noodzakelijk is voor wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens gebruikt die door u zijn verstrekt
Contactformulier – wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u vrijwillig het contactformulier op onze website invult. Persoonsgegevens die dit kan omvatten zijn uw aanhef, naam, naam en vestigingsplaats organisatie, functie, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te reageren op uw vragen, en/of diensten en/of informatie, die u hebt aangevraagd, te verstrekken.

Customer Service – wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u contact opneemt met onze Customer Service om uw opdracht, vraag en/of klacht in behandeling te nemen. Wij zullen alleen gegevens verzamelen voor zover nodig om u van dienst te kunnen zijn met uw vraag en/of klacht of plaatsen van een opdracht.

Evenementen – wanneer u zich registreert voor één van onze evenementen vragen wij bij uw registratie om uw aanhef, naam, naam en vestigingsplaats organisatie, functie, e-mailadres en telefoonnummer. We zullen uw naam, uw functie en naam organisatie delen met andere personen die deelnemen aan hetzelfde evenement.

Marketing – indien u ons heeft voorzien van uw contactgegevens, kunnen wij contact met u opnemen via de telefoon, e-mail of per post voor marketingdoeleinden met betrekking tot onze diensten en onze website, tenzij u ons laat weten dat u deze vorm van marketing niet wilt ontvangen.

Marketing Opt-Out – u hebt recht om u op elk moment en kosteloos af te melden van het ontvangen van marketingcommunicatie door dit te melden via communicatie@schoolmeubelen.com of door gebruik te maken van de ‘afmelden’ (‘unsubscribe’) optie opgenomen in elke marketing e-mail die u van ons ontvangt.

1.2
Verstrekking gegevens aan derden
Presikhaaf Schoolmeubelen geeft in beginsel geen persoonlijke informatie van haar klanten door buiten de Koninklijke Ahrend groep. Binnen de Koninklijke Ahrend groep kunnen persoonlijke gegevens echter wel uitgewisseld worden. Sommige diensten die wij leveren vereisen echter de betrokkenheid van derden. Wij hebben deze derden zorgvuldig geselecteerd en de wettelijke vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschikbaar gesteld voor zover deze derde deze gegevens nodig heeft ter uitvoering van de betreffende diensten. Deze derde, de verwerker, is verplicht om alleen te handelen op aanwijzing van Presikhaaf Schoolmeubelen, geen persoonsgegevens bekend te maken zonder specifieke bevoegdheid., toereikende operationele en technische beveiligingsmaatregelen te implementeren en Presikhaaf Schoolmeubelen in de gelegenheid te stellen toe te zien op de naleving. Wij kunnen uw informatie aan andere derden, zoals toezichthouders en wethandhavingsinstanties, verstrekken indien wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen of wanneer dit nodig is met betrekking tot de voorkoming en opsporing van fraude, andere strafbare feiten en/of om netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen. Social media providers verzamelen rechtstreeks persoonsgegevens. Raadpleeg het privacyreglement van de betreffende social media provider voor meer informatie over welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

1.3
Bewaren en vernietigen van persoonsgegevens
Wanneer we persoonlijke informatie verwerken, streven we er naar zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Presikhaaf Schoolmeubelen mag alleen persoonlijke informatie verzamelen die toereikend, relevant en niet overmatig is. Ook zullen we irrelevante of overmatige gegevens op een veilig manier vernietigen of verwijderen. Uw gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze diensten te kunnen leveren en de beste service te kunnen bieden. Voor bepaalde gegevens kunnen wij verplicht zijn deze voor een langere tijd op te slaan, bijvoorbeeld indien dit wordt vereist door de wet.

1.4
Gegevensbeveiliging
Presikhaaf Schoolmeubelen hecht veel waarde aan goede beveiliging van persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens en ter voorkoming van onbevoegde toegang, onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging.

1.5
Vertrouwelijke informatie
Presikhaaf Schoolmeubelen erkent dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk kan zijn. Wij zullen nooit onjuist of onrechtmatig gebruik van vertrouwelijke informatie toestaan. Wij zullen de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens handhaven en deze gegevens handhaven en deze gegevens beschermen in overeenstemming met onze Privacyverklaring en alle toepasselijke wetten.

1.6
Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U heeft het recht:
• op verzet tegen gebruik van persoonsgegevens; inzage en rectificatie van persoonsgegevens;
• om vergeten te worden;
• om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden.
Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd, of als u contact met ons wilt opnemen om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via communicatie@schoolmeubelen.com

1.7
Wijzigingen in onze Privacyverklaring
Onze Privacyverklaring kan te alle tijde door ons worden gewijzigd. Op deze pagina vindt u de meest recente informatie. Deze versie is voor het laatst herzien op 3 april 2018.