Netherlands

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Presikhaaf Schoolmeubelen en haar producten. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Presikhaaf Schoolmeubelen kan dan ook niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie op deze website wordt door Presikhaaf Schoolmeubelen geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Presikhaaf Schoolmeubelen niet aansprakelijk is voor enigerlei schade als gevolg van - onder meer - onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van door Presikhaaf Schoolmeubelen via deze website verstrekte informatie, adviezen, ideeën en/of materiaal en/of het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze website of waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Tevens aanvaardt Presikhaaf Schoolmeubelen geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie of diensten door Presikhaaf Schoolmeubelen via deze website of anderszins langs elektronische weg. De hierboven vervatte beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van Presikhaaf Schoolmeubelen of diens leidinggevenden.

PRIVACY

Indien u bestellingen doet via deze website, registreren wij deze bestellingen op naam. De gegevens die u via deze website aan ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Wij leggen de gegevens die u bij registratie aan ons verstrekt in een bestand vast. Het bestand van Presikhaaf Schoolmeubelen kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische en persoonlijke analyses, onder andere voor het maken van aanbiedingen en nieuwsbrieven. Uw gegevens worden niet aan een derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren of in het kader van een risico-analyse. Presikhaaf Schoolmeubelen respecteert de privacy van bezoekers van deze website en houdt zich aan de verplichtingen die ter zake voor haar voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

KENNISNEMING EN VERBETERING VAN UW GEGEVENS

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres communicatie@schoolmeubelen.com. Indien u voor het overige nog vragen mocht hebben over de Privacyverlaring van Presikhaaf Schoolmeubelen , dan kunt u eveneens een e-mail sturen naar het hierboven genoemde e-mailadres. Onze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. In geval wijziging van onze Privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.